Zpracování osobních údajů – informace o právech subjektu

Společnost ELKOM P.P. s.r.o.

se sídlem Praha 5 – Hlubočepy, Kosořská 3/130, PSČ 15200

IČ: 25744798,  zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 66341 

(dále jen „Správce“),

tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů), (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů (dále jen „ZOOÚ“) Vám poskytuje informaci o (i) skutečnosti, že Správce zpracovává

Vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení, emailová adresa a telefon) pro účely uzavření a

plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, popř. plnění s tím souvisejících zákonných

povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy (evidenční povinnost), popř. zasílání

obchodních nabídek souvisejících se sjednaným plněním popř. službami a produkty

poskytovanými Správcem – právním základem zpracování je plnění smlouvy a zákonem

stanovených povinností, popř. oprávněný zájem Správce ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f)

Nařízení a (ii) v souvislosti s tím o Vašich následujících právech dle uvedených předpisů:

1. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,

2. vzít kdykoliv zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán), a to

například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci 

3. poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní

účely,

4. na přístup k osobním údajům, tj. požadovat od Správce informaci, jaké mé osobní údaje

zpracovává,

5. na opravu a/nebo výmaz osobních údajů Správcem,

6. na omezení zpracování osobních údajů Správcem,

7. na přenositelnost osobních údajů Správcem,

Zpracování těchto osobních údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu popř. trvání

oprávněného zájmu Správce

Kontakt ve věci informování o zpracovávání osobních údajů je peceny@elkompp.cz